Заличаване на фирма

Търговските фирми не са вечни – както има начало на тяхното съществуване (момента на вписването им в Търговския регистър), така могат и да бъдат прекратени. Това се налага от най-различни икономически, юридически и чисто житейски фактори – например на търговеца му предстои да се пенсионира и няма кой да се занимава с бизнеса му за в бъдеще или пък пазарът се е свил и няма вече изгода да се работи в насоката, в която е осъществявала дейността си фирмата, а може и просто търговецът да има нова фирма, чрез която ще извършва дейността, а старата вече да не му е потребна.

Без значение каква е причината за прекратяването на фирмата, трябва да се мине през процедура по нейното заличаване от Търговския регистър, защото това не става автоматично. Процедурата е строго специфична в зависимост от това какъв вид е фирмата.

Ако се заличава едноличен търговец, преди подаването на заявлението за заличаване в Търговския регистър, трябва да се осъществят процедурите съгласно чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Без предварително да се уведомят НАП и НОИ няма как да бъде вписано заличаването в Търговския регистър.

При заличаване на търговско дружество процедурата е по-продължителна – преди самия акт на заличаването дружеството трябва да се обяви в ликвидация, която съгласно Търговския закон е със срок минимум 6 месеца, който се определя от общото събрание, съответно едноличния собственик на капитала, на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите видове търговски дружества – по единодушно решение на неограничено отговорните съдружници. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, когато то назначава ликвидатори. При необходимост определеният срок може да се продължи. Ликвидаторите на дружеството също се вписват в Търговския регистър, като те носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества. Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено и се обявява в Търговския регистър, като това е задължително условие, за да може след изтичането на срока на ликвидацията да се пристъпи към окончателното заличаване на търговското дружество от регистъра. Когато срокът на ликвидацията е изтекъл, имуществото на дружеството е разпределено (ако има такова) и кредиторите са удовлетворени, фирмата може да бъде заличена от Търговския регистър, което става с подаването на отделно заявление.

Без значение от вида на търговската фирма, екипът на „РЕГИХЕЛП“ ООД предлага да Ви съдейства от началото до края при всички необходими стъпки за нейното заличаване.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree