Необходимо ли е актуално състояние след регистрация на фирмата

Удостоверението от Търговския регистър, добило широка популярност като Удостоверение за актуално състояние е документ, които се издава от Агенцията по вписванията и който съдържа актуална информация за вписани по партидата на търговеца обстоятелства към определена дата.

До 31.01.2007 г. управителите на търговски дружества носиха със себе си няколко документа, с които да докажат своята легитимност – съдебно решение, картонче за регистрация по БУЛСТАТ и удостоверение за актуално състояние от съда. От влизането в сила на Закона за търговския регистър, Удостоверението от търговския регистър замени всички тези документи. Обстоятелствата по партидите на търговците могат да се проверят и в информационната електронна система на Търговския регистър, достъпът до която е безплатен и публичен.

Възниква въпросът необходимо ли е да извадим удостоверение за нещо, което всеки може да провери в Интернет и ако все пак извадим, какъв е срокът на валидност на документа.

Що се отнася до органите на държавната администрация, нормативната уредба е противоречива. Законът за търговския регистър предвижда глоба от 500 лв. за държавен служител, който поиска удостоверение за обстоятелства, които са вписани в Търговския регистър. В много от подзаконовите нормативни актове обаче, най-вече тези на изпълнителната власт, например списъците с документи, необходими за получаване на даден лиценз, има изискване за представяне на удостоверение от Търговския регистър.

Все още се срещат нотариуси и банкови служители, които изискват от клиентите си такъв документ.

Въпреки липсата на каквото и да било нормативно основание, битува мнението, че удостоверението за актуално състояние е със срок на валидност 6 месеца. Ние от „Регихелп“ ООД смятаме, че подобно твърдение няма никаква стойност. Шест дни са достатъчни да се смени всяко едно обстоятелство по партидата на дружеството – от собственика и управителя до адреса на управление и дори името на фирмата.

Във връзка с написаното, съветваме клиентите си да си след регистрация на фирмата да извадят актуално състояние или да си поръчат такова при нас. Едно удостоверение от търговския регистър в чантата не тежи, а може да ви спести много главоболия и излишно губене на време.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree