Запазване на фирма в търговския регистър

Съгласно член 7 от Търговския закон фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Това е един от отличителните белези на всеки един търговец и задължително за вписване обстоятелство в Търговския регистър.

Законът дава изключителното право фирмата да бъде употребявана само от търговеца, който я е регистрирал. Когато фирмата съдържа името на напускащ съдружник, тя може да се запази само с негово съгласие. Всеки търговец може да предявява иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма. Освен това фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът няма права върху нея.

Изискванията за уникалност на фирмата поставят интересни въпроси пред практиката, тъй като при всяка една нова регистрация трябва да се проверява дали едно име е свободно или заето от вече съществуващ търговец. В тази връзка Търговският регистър дава възможността на търговците след заплащане на такса да запазят избраното от тях име за срок от 6 месеца, през който период те имат изключителните права върху него. Нещо повече, един от първите съвети, които получава всеки, заел се с регистрацията на собствена фирма е „да си запази името, за да не получи отказ за вписване поради съвпадение на имена“. Това естествено поражда въпроса доколко наистина е необходимо да се запазва име при първоначалната регистрация на фирма?

Отговорът на въпроса е – не особено. Запазването на името е свързано с подаване на заявление по образец Д1 в Търговския регистър, което трябва да се обработи от длъжностното лице по регистрацията. Това поражда уместният въпрос защо вместо да се подава специално заявление за запазване на име, да се чака то да се обработи и след това да се пристъпи към същинската част, направо не се подаде заявлението за регистрация, тъй като в този случай името се запазва автоматично, в случай, че е свободно? Един от възможните отговори на въпроса е – защото не сме сигурни дали името не съвпада с вече регистрирано такова. Едно от първите неща, които прави екипът на „РЕГИХЕЛП“ ООД, когато се заеме с регистрацията на нова фирма е да провери дали името не се ползва от друг търговец – освен справка в Търговския регистър, достъпът, до който е безплатен, ние проверяваме името за уникалност и в регистър БУЛСТАТ, до който имаме платен достъп. В случай, че името е свободно и в двата регистъра, направо подаваме заявлението за регистрация като по този начин Ви спестяваме 50 лева такса за запазване на име, която бихте могли да реализирате по по-приятни за Вас начини.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree