Патентен или подоходен данък за ЕТ?

При едноличните търговци са възможни два режима на данъчно облагане – 15% подоходен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица или патентен данък.

Патентният данък не е републикански, а местен данък и нормативната му уредба се съдържа в Закона за местните данъци и такси. Патентният данък е едно от малкото основания, които все още не са обезсмислили регистрацията на ЕТ като правна форма. По-голямата част от регистриращите се еднолични търговци използват именно този режим на данъчно облагане, защото в противен случай е много по-изгодно да се направи регистрация на ЕООД, което дължи 10% корпоративен данък върху печалбата, вместо дължимите 15% подоходен данък от ЕТ.

Съгласно чл. 61 от Закона за местните данъци и такси физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва някоя от посочените в Приложение № 4 от същия закон патентни дейности, се облага с годишен патентен данък при условие, че оборотът на лицето за предходната година не надвишава 50 000 лева и лицето не е регистриран по ЗДДС субект с изключение на регистрациите на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС. Едноличните търговци, които са избрали този режим на данъчно облагане и които отговарят на гореизброените условия, не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Когато в рамките на текущата година оборотът на лицето превиши 50 000 лева или лицето се регистрира по ЗДДС, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Размерът на патентния данък се определя от Общинския съвет в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община и вида на патентната дейност. Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето. Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

Патентният данък се внася на четири равни вноски за всяко едно тримесечие от годината.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree