Услуги, които предлагаме

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
 • Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
 • Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
 • Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие
 • Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
 • Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
 • Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
 • Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице
пълен списък с услуги и цени >>

Полезни статии

Полезни статииЗаличаване на фирма

Търговските фирми не са вечни – както има начало на тяхното съществуване (момента на вписването им в Търговския регистър), така могат и да бъдат прекратени. Това се налага от най-различни икономически, юридически и чисто житейски фактори – например на търговеца му предстои да се пенсионира и няма кой да се занимава с бизнеса му за в бъдеще или пък пазарът се е свил и няма вече изгода да се работи в насоката, в която е осъществявала дейността си фирмата, а може и просто търговецът да има нова фирма, чрез която ще извършва дейността, а старата вече да не му е потребна.

продължава>
 

Откриване на фирма посредник по наемане на работа

Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице. Това ще рече, че посредническите услуги могат да се извършват както от фирми регистрирани като еднолични търговци, така и от търговски дружества. Списъкът на посредниците с валидно удостоверение е публикуван на Интернет – страницата на Агенцията по заетостта.

продължава>
 

Патентен или подоходен данък за ЕТ?

При едноличните търговци са възможни два режима на данъчно облагане – 15% подоходен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица или патентен данък.

продължава>
 

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ

По правило търговските дружества, едноличните търговци и кооперациите без жилищностроителните кооперации придобиват търговско качество още от момента на своята регистрация и в този смисъл могат да осъществяват всякакъв вид търговска дейност, стига тя да не противоречи на закона и добрите нрави. Съществуват определени дейности обаче, за които независимо, че извършването им е поверено на търговци, не могат да бъдат приравнени на стандартните търговски дейности. За тези типове дейности се изисква специален лицензионен или разрешителен режим и освен това в много случаи не могат да бъдат извършвани паралелно с никакъв друг вид дейност от търговеца. Един от тези специални видове дейност е дейността на лечебните заведения в Република България.

Прочети още >>
 

Необходимо ли е актуално състояние след регистрация на фирмата

Удостоверението от Търговския регистър, добило широка популярност като Удостоверение за актуално състояние е документ, които се издава от Агенцията по вписванията и който съдържа актуална информация за вписани по партидата на търговеца обстоятелства към определена дата.

продължава>
 

Запазване на фирма в търговския регистър

Съгласно член 7 от Търговския закон фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Това е един от отличителните белези на всеки един търговец и задължително за вписване обстоятелство в Търговския регистър.

продължава>
 

Изписване на фирма на чужд език

Фирмата на търговеца е наименованието, под което упражнява занятието си и се подписва и е негов основен индивидуализиращ белег. Както всеки човек си има име, така и търговците, независимо дали са физически или юридически лица, имат своя фирма.

продължава>
 

Осигуряване на управител в ООД

Член 4 от Кодекса за социално осигуряване съдържа списък на задължително осигурените лица. Съгласно точка 7 от алинея 1 на същия член към тези лица спадат изпълнителите по договор за управление на търговски дружества, като към тази група се причисляват управителите на ООД/ЕООД. Размерът на осигуровките за управителите се определя в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който се актуализира всяка година, и зависи от конкретната икономическа дейност съгласно Националния класификатор на икономическите дейности. При всички положения управителят е лице, назначено на ръководна длъжност, и в този смисъл осигуровките му са сравнително високи в сравнение с тези на редовите работници или служители в дружеството.

продължава>
 

Дистанционно откриване на фирма на чужденец

В настоящата статия ще разгледаме възможността чуждестранно физическо лице без български документ за самоличност, което не се намира на територията на Република България, да стане едноличен собственик на капитала или съдружник и съответно управител на дружество с ограничена отговорност и някои чисто технически детайли.

продължава>
 

Смяна на име на фирмата

Наскоро сте си регистрирали дружество, но това, което при учредяването ви звучеше като име на фирма, с което без никакви усилия спечелите милиони, ще привлечете стотици хиляди лоялни клиенти и след няколко месеца ще пожънете такъв успех, че чуждестранните инвеститори ще се надпреварват да ви правят оферти за купуване на бизнеса и ви предлагат суми, които ви позволяват никога повече да не работите, сега ви се струва скучно и малко не на място?

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree