Промяна в обстоятелства

„Регихелп“ ООД предлага компетентна помощ по изготвяне на документи за промяна на всякакви вписани обстоятелства по партидата на фирмата в Търговския регистър:

 • промяна на наименование на търговски дружества и еднолични търговци;
 • промяна на седалище и адрес на управление;
 • промяна на предмет на дейност;
 • увеличаване на капитал;
 • деноминиране на капитал;
 • смяна, изключване и вписване на управител;
 • продажба на дружествени дялове;
 • вписване на нови съдружници.

Какво ви предлагаме с нашата услуга:

 • ще подготвим всички необходими документи и заявления;
 • ще ви съпроводим до нотариус за заверка на необходимите документи;
 • ще заплатим всички необходими държавни от Ваше име;
 • ще подадем изискуемите документите в Агенцията по вписванията;
 • ще извадим Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър след приключване на процедурата;
 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree