Преобразуване на ЕТ в ЕООД

Един от най-често задаваните въпроси в практиката ни е как едноличен търговец може да се „преобразува“ в ЕООД. В зората на демокрацията след възстановяването на търговското право като самостоятелен клон на правото законодателят въвежда термините „еднолична и колективна фирма на граждани“. Докато колективната фирма на граждани е сравнително близка като същност до днешните събирателни дружества, то едноличната фирма е първообразът на днешния едноличен търговец. През 90-те години на миналия век едноличният търговец е една от най-масовите и разпространени правни форми за осъществяване на търговска дейност. Търговският закон предвижда, че като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Това е и основната разлика между едноличния търговец и търговските дружества – търговските дружества са юридически лица - самостоятелни субекти на правото, различни от своите учредители, докато едноличният търговец е гражданин с адрес на територията на Република България, който придобива търговско качество като физическо лице.

В последните години законодателството се промени така, че стана сравнително неизгодно да се осъществява дейност като едноличен търговец – данъците и осигуровките най-често са по-високи и освен това отговорността при ЕТ е неограничена, което ще рече, че за задължения на търговеца лицето отговоря с цялото си имущество. Поради тези, а и ред други причини, търговците масово предпочитат ЕООД, ООД и т.н. като правна форма за осъществяване на дейността си. Поради огромния брой регистрирани еднолични търговци през 90-те години и в началото на новия век обаче (много от тях действащи и до ден днешен), собствениците на тези ЕТ ни питат как могат да ги „преобразуват“ в ЕООД. Някои от тях искат да запазят съществени елементи от предприятието на ЕТ, но повечето просто смятат, че това ще им излезе по-евтино, отколкото да правят на регистрация на ЕООД или ООД. Това не е така поради няколко причини, на които ще се спрем по-долу.

Законът не съдържа такава опция ЕТ да се „превърне“ в ЕООД, защото както писахме по-горе, едноличният търговец е физическо лице-търговец, докато ЕООД е юридическо лице-търговско дружество, т.е. различен вид субекти на правото. На преобразуване и промяна на правната форма подлежат само търговските дружества, но не и едноличните търговци. В чл. 15 от Търговския закон е предвидена възможност за прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и в този смисъл може вече съществуващо ЕООД да изкупи предприятието на ЕТ, като след осъществяването на сделката от търговеца зависи дали ЕТ ще се заличи или не.

Една подобна сделка с търговското предприятие на ЕТ би имала смисъл дотолкова, доколкото искате да запазите някакви активи от патримониума на търговеца - лицензи и разрешителни, извадени на негово име, търговска практика, сключени договори от името на търговеца и т.н. Ако няма някакви съществени активи на ЕТ, които желаете да запазите, от подобна сделка не би имало особен смисъл, защото процедурата по прехвърляне на търговско предприятие е по-трудоемка и по-продължителна от регистрацията нова фирма. Освен това, ако нямате вече съществуващо ЕООД, то цената за прехвърлянето ще се допълни и от таксите за регистрация на ново ЕООД, защото трябва да има правоприемник на прехвърляното предприятие. Във времеви аспект регистрацията на ново ЕООД или ООД ще отнеме около 6-7 дни, докато при прехвърлянето на търговско предприятие ще са необходими около 2 месеца, защото съгласно чл. 77 от ДОПК за сделката се уведомява ТД на НАП (+ времето за регистрация на ново ЕООД, ако нямате вече съществуващо такова).

От „РЕГИХЕЛП“ ООД съдействаме и за двете процедури, така че ако държите да прехвърлим търговското предприятие на ЕТ към ЕООД (независимо дали вече съществуващо или тепърва ще регистрираме такова) може да Ви съдействаме, но ако няма нещо важно и ценно от търговската практика на ЕТ, което искате да запазите, може направо да се направи нова регистрация на ЕООД и да започнете да работите с него, а дейността на ЕТ да се прекрати или направо да заличим ЕТ. И в двата случая като документи от Ваша страна ще е необходима единствено личната Ви карта - всички останали необходими документи се подготвят от нашия екип и „РЕГИХЕЛП“ ООД се ангажира с процедурата от началото до края, без значение коя опция ще изберете.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree