Осигуряване на управител в ООД

Член 4 от Кодекса за социално осигуряване съдържа списък на задължително осигурените лица. Съгласно точка 7 от алинея 1 на същия член към тези лица спадат изпълнителите по договор за управление на търговски дружества, като към тази група се причисляват управителите на ООД/ЕООД. Размерът на осигуровките за управителите се определя в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който се актуализира всяка година, и зависи от конкретната икономическа дейност съгласно Националния класификатор на икономическите дейности. При всички положения управителят е лице, назначено на ръководна длъжност, и в този смисъл осигуровките му са сравнително високи в сравнение с тези на редовите работници или служители в дружеството.

Чл. 147, ал. 1 от Търговския закон предвижда възможността едноличният собственик на капитала в ЕООД да управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Това ще рече, че законово в този случай са възможни две хипотези – или дружеството да осигурява управителя на съответния осигурителен доход съгласно НКИД, или собственикът да управлява и представлява дружеството еднолично. В този случай той попада в хипотезата на чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, а именно като лице, което осъществява трудовата дейност за своя сметка, т.е. самоосигуряващо се лице. В този случай дължимите осигуровки са по-ниски и този вариант много често е предпочитан от малките и средни предприятия, които така или иначе са с ограничени бюджети и чиито собственици извършват дейността еднолично и не държат да внасят по-високи осигуровки за себе си като изпълнители по договори за управление.

Осигуряването като самоосигуряващо се лице крие и друго предимство – от него могат да се възползват лицата, които имат участие в повече от една фирма. Ако едно лице регистрира няколко пъти ЕООД и държи да се осигурява като управител във всяко от дружествата, в този случай то ще трябва да внася осигуровки по всеки един от договорите за управление, докато не достигне максималния осигурителен доход. Ако се самоосигурява, осигуровки ще внася само един път, защото така или иначе основанието е само едно – самоосигуряване, а не договор за управление във всеки отделен случай.

Практиката поставя интересен въпрос във връзка с това от кога възниква задължението да се внасят осигуровките, независимо на кое от двете основания – като управител или като самоосигуряващо се лице. Отговорът на този въпрос е свързан с момента на започването на дейността. От момента на вписването на дружеството в търговския регистър то започва да съществува като самостоятелен правен субект и във всеки един момент е готово да започне търговската си дейност. Това обаче не е задължително да стане веднага – поради динамиката на икономическата конюнктура и реалиите на пазара много често се налага търговците да ревизират първоначалните си планове. Например, регистрирам си ЕООД, а се оказва, че не съм преценил добре пазара или пък се е появило ново обстоятелство, което не е съществувало само допреди няколко седмици. Често това налага промяна на първоначалните планове или дори преустановяване на дейността за неопределен период от време. Би било неуместно законодателят да вменява на търговците да внасят осигуровки на техните ръководни кадри, работници и служители без самите търговци да реализират дейност и печалба. Затова нормативно въпросът е уреден по следния начин – осигуровки се дължат само докато се осъществява дейността. Когато търговецът няма дейност или дейността се прекрати, осигуровки за този период не се дължат. За започването на дейността и за нейното прекратяване от ТД на НАП не следят служебно, а това се обявява със съответните декларации по образец. Търговецът има задължението в едноседмичен срок в зависимост от настъпването на съответното обстоятелство (без значение дали е започване или прекратяване на дейността) да го обяви пред органите на НАП. Много често с тези действия се занимават счетоводителите.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree