Колко вида дейност може да осъществява една фирма?

Най-често предприемачите изкристализират бизнес идеята си и на базата на нея съставят бизнес план. Чак когато са завършени тези подготвителни стъпки, се пристъпва към същинската реализация на дейността, регистрацията на фирма и т.н. Какво обаче се прави, когато имаме повече от една идея за бизнес и искаме с една фирма да развиваме паралелно няколко вида дейност? Може ли това да се случи или трябва да регистрираме отделна фирма за всеки един вид дейност?

Член 1 от Търговския закон указва, че търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва търговски сделки, които неизчерпателно са изброени в същия член (т. нар. абсолютни или още класически търговски сделки).

Търговци са търговските дружества, едноличните търговци и кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.

Тълкуването на този член води до извода, че едноличните търговци и търговските дружества като най-разпространени правни форми за осъществяване на търговска дейност придобиват търговско качество още от момента на регистрацията си и в този смисъл могат да осъществяват всички видове търговски сделки, изброени в член 1 от Търговския закон, а и всякакъв друг вид търговска дейност, която не противоречи на закона или добрите нрави, стига за нея да не се изисква специално разрешение или лиценз. В случай, че за извършването на дейността такива разрешителни са необходими, търговецът следва да се сдобие със съответния лиценз за извършването на дейността преди да започне да я осъществява.

Всичко това ще рече, че по преценка на търговеца една фирма може да се занимава с неограничен брой дейности – например мога да регистрирам фирма за продажба на облекло, която в същото време предлага консултантски услуги и се занимава със спедиторска дейност.

Тук е важно да се направи едно уточнение – има нормативно регламентирани дейности, които могат да се осъществяват само от определен вид търговци и въпросната фирма не може да се занимава с никаква друга дейност, освен изрично предвидената в закона. Това са такива типове дейност, които поради високата си обществена важност и/или изискването за важни професионални познания от извършващите я лица, не могат да бъдат поверени на непрофесионалисти и освен това не могат да бъдат приравнени на стандартните търговски практики. Типичен пример за такива фирми са лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ съгласно Закона за лечебните заведения. Те се регистрират като търговски фирми, съответно търговски дружества, еднолични търговци или кооперации, но се учредяват и в тях участват само лица с висше медицинско образование и предлагат само изрично регламентираната от закона болнична или извънболнична помощ, което е логично – би било неуместно в болницата да се продават зеленчуци или дрехи втора употреба, нали? Други търговци, които могат да се занимават само с определен тип дейност са заложните къщи, кредитните институции, застрахователите и т.н.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree