Изписване на фирма на чужд език

Фирмата на търговеца е наименованието, под което упражнява занятието си и се подписва и е негов основен индивидуализиращ белег. Както всеки човек си има име, така и търговците, независимо дали са физически или юридически лица, имат своя фирма.

Всяка фирма освен предписаното от закона необходимо съдържание може да включва означение за предмета на дейност, участващите лица, както и свободно избрана добавка. Това ще рече, че свободата при избора на фирма от всеки един търговец е почти неограничена. Все пак има определени изисквания, които законът поставя и с които търговците следва да се съобразят. Фирмата трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала. Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.

Предвид спецификите на всеки един вид търговска дейност, интернационализирането на търговския оборот и навлизането на много чужди думи и понятия в българския език, се поставя въпросът как се процедира, когато искаме да използваме чуждици при изписването на българска фирма. Законът указва, че търговецът изписва фирмата си задължително на български език. Той може да я изписва допълнително и на чужд език. Това ще рече, че дори фирмата да представлява чуждо наименование, то задължително следва да бъде изписано на български език, иначе няма как фирмата да бъде вписана в Търговския регистър. Вариантите в случая са няколко – или името се изписва фонетично както се чува, или се превежда на български език. Законът за транслитерацията в случая се прилага само за географските наименования и историческите личности и събития, но не е задължителен за търговските фирми – търговците разполагат с широка свобода за това как могат да изписват своята фирма на чужд език. Практиката показва, че чуждоезичните имена все повече навлизат в българския търговски оборот, благодарение на работата с чуждестранни партньори, а от друга страна и на износа на български стоки и услуги в чужбина и намирането на все повече нови чуждестранни пазари от българските търговци. Поради това, независимо, че изписването на фирмата на търговеца на чужд език не е задължително, това е опция, която все по-често се използва от предприемачите.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree