Заличаване на фирма

Търговските фирми не са вечни – както има начало на тяхното съществуване (момента на вписването им в Търговския регистър), така могат и да бъдат прекратени. Това се налага от най-различни икономически, юридически и чисто житейски фактори – например на търговеца му предстои да се пенсионира и няма кой да се занимава с бизнеса му за в бъдеще или пък пазарът се е свил и няма вече изгода да се работи в насоката, в която е осъществявала дейността си фирмата, а може и просто търговецът да има нова фирма, чрез която ще извършва дейността, а старата вече да не му е потребна.

Без значение каква е причината за прекратяването на фирмата, трябва да се мине през процедура по нейното заличаване от Търговския регистър, защото това не става автоматично. Процедурата е строго специфична в зависимост от това какъв вид е фирмата.

Ако се заличава едноличен търговец, преди подаването на заявлението за заличаване в Търговския регистър, трябва да се осъществят процедурите съгласно чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Без предварително да се уведомят НАП и НОИ няма как да бъде вписано заличаването в Търговския регистър.

При заличаване на търговско дружество процедурата е по-продължителна – преди самия акт на заличаването дружеството трябва да се обяви в ликвидация, която съгласно Търговския закон е със срок минимум 6 месеца, който се определя от общото събрание, съответно едноличния собственик на капитала, на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите видове търговски дружества – по единодушно решение на неограничено отговорните съдружници. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, когато то назначава ликвидатори. При необходимост определеният срок може да се продължи. Ликвидаторите на дружеството също се вписват в Търговския регистър, като те носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества. Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено и се обявява в Търговския регистър, като това е задължително условие, за да може след изтичането на срока на ликвидацията да се пристъпи към окончателното заличаване на търговското дружество от регистъра. Когато срокът на ликвидацията е изтекъл, имуществото на дружеството е разпределено (ако има такова) и кредиторите са удовлетворени, фирмата може да бъде заличена от Търговския регистър, което става с подаването на отделно заявление.

Без значение от вида на търговската фирма, екипът на „РЕГИХЕЛП“ ООД предлага да Ви съдейства от началото до края при всички необходими стъпки за нейното заличаване.