Необходимо ли е актуално състояние след регистрация на фирмата

Удостоверението от Търговския регистър, добило широка популярност като Удостоверение за актуално състояние е документ, които се издава от Агенцията по вписванията и който съдържа актуална информация за вписани по партидата на търговеца обстоятелства към определена дата.

До 31.01.2007 г. управителите на търговски дружества носиха със себе си няколко документа, с които да докажат своята легитимност – съдебно решение, картонче за регистрация по БУЛСТАТ и удостоверение за актуално състояние от съда. От влизането в сила на Закона за търговския регистър, Удостоверението от търговския регистър замени всички тези документи. Обстоятелствата по партидите на търговците могат да се проверят и в информационната електронна система на Търговския регистър, достъпът до която е безплатен и публичен.

Възниква въпросът необходимо ли е да извадим удостоверение за нещо, което всеки може да провери в Интернет и ако все пак извадим, какъв е срокът на валидност на документа.

Що се отнася до органите на държавната администрация, нормативната уредба е противоречива. Законът за търговския регистър предвижда глоба от 500 лв. за държавен служител, който поиска удостоверение за обстоятелства, които са вписани в Търговския регистър. В много от подзаконовите нормативни актове обаче, най-вече тези на изпълнителната власт, например списъците с документи, необходими за получаване на даден лиценз, има изискване за представяне на удостоверение от Търговския регистър.

Все още се срещат нотариуси и банкови служители, които изискват от клиентите си такъв документ.

Въпреки липсата на каквото и да било нормативно основание, битува мнението, че удостоверението за актуално състояние е със срок на валидност 6 месеца. Ние от „Регихелп“ ООД смятаме, че подобно твърдение няма никаква стойност. Шест дни са достатъчни да се смени всяко едно обстоятелство по партидата на дружеството – от собственика и управителя до адреса на управление и дори името на фирмата.

Във връзка с написаното, съветваме клиентите си да си след регистрация на фирмата да извадят актуално състояние или да си поръчат такова при нас. Едно удостоверение от търговския регистър в чантата не тежи, а може да ви спести много главоболия и излишно губене на време.