Административни задължения на фирмите без дейност

Икономическата обстановка е изключително динамична и в много случаи се променя не с дни, а с часове. Понякога се случва от момента на подаване на заявлението за регистрация до самата регистрация на новата фирма да настъпят такива обстоятелства, които да забавят или дори да отложат за неопределен период започването на нейната дейност. В същото време на отдавна съществуващи фирми им се налага да прекратят дейността си. Собствениците на неработещи фирми не са длъжни да ги заличават от Търговския регистър, но въпросът е какви административни задължения съществуват през периода, в който фирмата няма дейност?

Отговорът на горепоставения въпрос до голяма степен зависи от това какъв вид е търговската фирма.

Когато фирмата е неработеща, търговецът не е длъжен да внася осигуровки за работниците и служителите си и в случай, че не реализира оборот, респективно печалба, не дължи и данъци. Независимо от този факт дори и в годините, в които не се извършва дейност, търговските дружества са задължени да подават годишна данъчна декларация за фирми без дейност през годината в ТД на НАП по образец 1010а. Освен това се обявява и нулев годишен финансов отчет в Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Годишната данъчна декларация се подава до 31 март през годината, следващата отчетната. Годишните финансови отчети се обявяват в Агенцията по вписванията до 30 юни за дружествата с ограничена отговорност и до 30 юли за акционерните дружества. Ако крайният срок съвпада с неработен ден, за краен срок се счита първият следващ работен ден.

За разлика от търговските дружества, които подават годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет независимо от това дали имат дейност или не, едноличните търговци обявяват годишен финансов отчет единствено, ако подлежат на одит. В случай, че едноличен търговец е длъжен да подава годишен финансов отчет, това трябва да стане до 31 май на годината, следваща отчетната.

Ако фирмата е регистриран по ЗДДС субект, до 14-то число всеки месец, търговецът е задължен да подава в ТД на НАП справка-декларация по ЗДДС, дори и да няма дейност. В тези случаи справката-декларация е нулева.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree