ООД/ЕООД със съдружник/собственик чуждестранно юридическо лице

За да се регистрира ООД/ЕООД трябва да има едно или повече лица-учредители. В най-често срещания случай това са един или повече дееспособни български или чужди граждани. Търговският закон позволява ООД/ЕООД да се учредява и от юридически лица, т.е. едно или повече юридически лица да станат собственици на новото дружество. Юридическите лица могат да бъдат както местни, така и чуждестранни.

Чуждестранно юридическо лице е това, което не е регистрирано на територията на Република България. Статутът на юридическото лице по принцип се определя от правото на държавата, където се намира местонахождението на действителното управление на дейността му (чл. 56 от Кодекса на международното частно право).

Съгласно чл. 20, т. 1, б. „б“ от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, когато юридическото лице-съдружник не е учредено по българското право или не е вписано в Търговския регистър, трябва да се представи документ, установяващ съществуването на юридическото лице, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон. Документът трябва да е с апостил и да е преведен и легализиран на български език. За действията по учредяването, подписването на необходимите документи за регистрацията и набирането на учредителния капитал на новото дружество, чуждестранното юридическо лице се представлява от органа, който е негов представител по националното му законодателство (изпълнителен директор, управител, мениджър и т.н.).

Това е много удобен вариант за чуждестранните фирми, които искат да осъществяват дейност на територията на Република България и да имат представителство в нашата държава. Учредявайки новото дружество, то започва да съществува като субект на българското право със седалище в Република България и правният му режим е подчинен на българското право, което значително улеснява по-нататъшната му дейност както от чиста административна гледна точка, така и в технически аспект. Освен това новото дружество със собственик/съдружник чуждестранно юридическо лице, реализирайки търговската си дейност тук, е българско данъчно задължено лице, от което печели нашата икономика – по този начин се разкриват нови работни места и се подобрява пазарната среда в страната ни.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree