Откриване на фирма посредник по наемане на работа

Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице. Това ще рече, че посредническите услуги могат да се извършват както от фирми регистрирани като еднолични търговци, така и от търговски дружества. Списъкът на посредниците с валидно удостоверение е публикуван на Интернет – страницата на Агенцията по заетостта.

Откриване на фирма посредник по наемане на работа може да бъде направена от лица, които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в чийто предмет на дейност, дружествен договор или устав е предвидено извършване на посредническа дейност по наемане на търсещите работа лица в Република България и/или в чужбина и/или на моряци. Посредническата дейност по наемане на работа се извършва “безплатно – без събиране пряко или косвено, изцяло или частично на такси или други плащания от страна на търсещото работа лице”, съгласно Закона за насърчаване на заетостта. Посредническите услуги могат да се извършват срещу заплащане от работодателя, включително от корабопритежателя при наемане на моряци, което не може да бъде за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице.

Посредническата дейност по наемане на работа включва предоставяне в съвкупност или поотделно на посреднически услуги по информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, психологическо подпомагане на търсещите работа лица, насочване към обучение за възрастни, насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави. Посредническата дейност се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа.

Агенцията по заетостта води регистри за издадените удостоверения за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и за сключените посреднически договори с чужд работодател, включително корабопритежател. В регистъра се вписват ЕИК на фирмата посредник, наименованието й, адресът на управление, адресът на офиса, името на представляващия фирмата, териториалният обхват и видът на извършваните посреднически услуги и срокът на регистрацията.

За повече информация може да проверите интернет страницата на Агенцията по заетостта.