Услуги, които предлагаме

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
 • Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
 • Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
 • Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие
 • Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
 • Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
 • Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
 • Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице
пълен списък с услуги и цени >>

Полезни статии

Полезни статииЗаличаване на фирма

Търговските фирми не са вечни – както има начало на тяхното съществуване (момента на вписването им в Търговския регистър), така могат и да бъдат прекратени. Това се налага от най-различни икономически, юридически и чисто житейски фактори – например на търговеца му предстои да се пенсионира и няма кой да се занимава с бизнеса му за в бъдеще или пък пазарът се е свил и няма вече изгода да се работи в насоката, в която е осъществявала дейността си фирмата, а може и просто търговецът да има нова фирма, чрез която ще извършва дейността, а старата вече да не му е потребна.

продължава>
 

Откриване на фирма посредник по наемане на работа

Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице. Това ще рече, че посредническите услуги могат да се извършват както от фирми регистрирани като еднолични търговци, така и от търговски дружества. Списъкът на посредниците с валидно удостоверение е публикуван на Интернет – страницата на Агенцията по заетостта.

продължава>
 

Патентен или подоходен данък за ЕТ?

При едноличните търговци са възможни два режима на данъчно облагане – 15% подоходен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица или патентен данък.

продължава>
 

Регистрация на амбулатория за първична медицинска помощ

По правило търговските дружества, едноличните търговци и кооперациите без жилищностроителните кооперации придобиват търговско качество още от момента на своята регистрация и в този смисъл могат да осъществяват всякакъв вид търговска дейност, стига тя да не противоречи на закона и добрите нрави. Съществуват определени дейности обаче, за които независимо, че извършването им е поверено на търговци, не могат да бъдат приравнени на стандартните търговски дейности. За тези типове дейности се изисква специален лицензионен или разрешителен режим и освен това в много случаи не могат да бъдат извършвани паралелно с никакъв друг вид дейност от търговеца. Един от тези специални видове дейност е дейността на лечебните заведения в Република България.

Прочети още >>
 

Необходимо ли е актуално състояние след регистрация на фирмата

Удостоверението от Търговския регистър, добило широка популярност като Удостоверение за актуално състояние е документ, които се издава от Агенцията по вписванията и който съдържа актуална информация за вписани по партидата на търговеца обстоятелства към определена дата.

продължава>
 

Запазване на фирма в търговския регистър

Съгласно член 7 от Търговския закон фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва. Това е един от отличителните белези на всеки един търговец и задължително за вписване обстоятелство в Търговския регистър.

продължава>
 

Изписване на фирма на чужд език

Фирмата на търговеца е наименованието, под което упражнява занятието си и се подписва и е негов основен индивидуализиращ белег. Както всеки човек си има име, така и търговците, независимо дали са физически или юридически лица, имат своя фирма.

продължава>
 

Осигуряване на управител в ООД

Член 4 от Кодекса за социално осигуряване съдържа списък на задължително осигурените лица. Съгласно точка 7 от алинея 1 на същия член към тези лица спадат изпълнителите по договор за управление на търговски дружества, като към тази група се причисляват управителите на ООД/ЕООД. Размерът на осигуровките за управителите се определя в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който се актуализира всяка година, и зависи от конкретната икономическа дейност съгласно Националния класификатор на икономическите дейности. При всички положения управителят е лице, назначено на ръководна длъжност, и в този смисъл осигуровките му са сравнително високи в сравнение с тези на редовите работници или служители в дружеството.

продължава>
 

Дистанционно откриване на фирма на чужденец

В настоящата статия ще разгледаме възможността чуждестранно физическо лице без български документ за самоличност, което не се намира на територията на Република България, да стане едноличен собственик на капитала или съдружник и съответно управител на дружество с ограничена отговорност и някои чисто технически детайли.

продължава>
 

Смяна на име на фирмата

Наскоро сте си регистрирали дружество, но това, което при учредяването ви звучеше като име на фирма, с което без никакви усилия спечелите милиони, ще привлечете стотици хиляди лоялни клиенти и след няколко месеца ще пожънете такъв успех, че чуждестранните инвеститори ще се надпреварват да ви правят оферти за купуване на бизнеса и ви предлагат суми, които ви позволяват никога повече да не работите, сега ви се струва скучно и малко не на място?

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3