Регистриране на фирма на чужденец

В настоящата статия ще разгледаме възможността чуждестранно физическо лице без български документ за самоличност да стане едноличен собственик на капитала или съдужник и съответно управител на дружество с ограничена отговорност в България и някои чисто технически детайли.

В случай, че желаете да регистрирате търговско дружество със собственик или съдружник чуждестранно юридическо лице, моля свържете се с нас за повече информация.

Българското законодателство е изключително либерално по отношение на чужденците-учредители. За тях на практика се прилагат същите правила като за български граждани. Независими дали учредителят е гражданин на държава-членка на Европейския съюз или не, е необходим единствено валиден документ за самоличност. Такъв може да бъде вътрешен документ на съответната държава /лична карта, паспорт/ или международен паспорт.

След уточняване на неоходимите детайли по регистрацията на дружеството с ограничена отговорност – име на фирмата, адрес на управление, размер на учредителния капитал, управление и начин на представляване, предмет на дейност и т.н. – ние от „Регихелп“ ООД изготвяме учредителните документи. Ако чуждестранния гражданин не говори английски език, е необходимо и присъствието на преводач. Съгласно действащия ГПК с акта на подписване на учредителните документи, лицето декларира, че разбира съдържанието им.

Най-често учредителите-чужденци участват и в управлението на дружеството с ограничена отговорност. Съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за търговския регистър, за регистрация на фирма на чужденец е необходимо да се представи нотариално заверено съгласие и образец от подписа на търговеца.

В случаите, когато управителят не говори български, нотариусът назначава преводач. Тук е мястото да разсеем широко разпространената заблуда, че преводачът трябва да е заклет. Това не е необходимо. Нотариусът може да назначи за преводач всяко лице, което говори български език и някой от езиците, на които говори лицето, за което се превежда. Няма пречка например да се превежда на английски език на гражданин на Руската федерация. Преводачът задължително подписва декларация за верността на превода и носи наказателна отговорност при неверен превод.

Разликата в цената за регистрация на фирма на чуждестранно и на българско физическо лице се обуславя с няколкото допълнителни документи, които изготвяме.

Предвагаме също и дистанционна регистрация на фирма на чужденец – такава, при която лицето може да стане едноличен собственик или съдружник и съответно управител на търговско дружество, без да е на територията на Република България.