Промяна в обстоятелства

„Регихелп“ ООД предлага компетентна помощ по изготвяне на документи за промяна на всякакви вписани обстоятелства по партидата на фирмата в Търговския регистър:

 • промяна на наименование на търговски дружества и еднолични търговци;
 • промяна на седалище и адрес на управление;
 • промяна на предмет на дейност;
 • увеличаване на капитал;
 • деноминиране на капитал;
 • смяна, изключване и вписване на управител;
 • продажба на дружествени дялове;
 • вписване на нови съдружници.

Какво ви предлагаме с нашата услуга:

 • ще подготвим всички необходими документи и заявления;
 • ще ви съпроводим до нотариус за заверка на необходимите документи;
 • ще заплатим всички необходими държавни от Ваше име;
 • ще подадем изискуемите документите в Агенцията по вписванията;
 • ще извадим Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър след приключване на процедурата;